2


++ ยินดีต้อนรับ ++ สู่โรงเรียนราชสถิตย์วิทยา ต.ราชสถิตย์ อ.ไชโย จ.อ่างทอง 14140 โทร. 035-862404
 

รอบรู้อาเซียน
 
 
สำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกาษาขั้นพื้นฐาน
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
สถิติการเข้าใช้
Must See Places In Paris
Find IP

   
นายประสิทธิ์ รักงาม
ผู้อำนวยการโรงเรียนราชสถิตย์วิทยา
  เอกสารเผยแพร่
  รูปแบบการเขียนโครงการ
  แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙
  รายงานประจำปีของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๘
  ระเบียบการวัดผลโรงเรียนราชสถิตย์วิทยา
  แบบกรอกข้อมูลรายวิชาเพื่อจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้บูรณาการ
  แบบปฐมนิเทศนักเรียนชั่วโมงแรก
  แบบรายงานสรุปผลการดำเนินงาน
  คู่มือทักษะการคิด
  แบบฟอร์มแผนการจัดการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
  Download แบบบันทึกรายงานผลการไปราชการ / การอบรมสัมมนา / การศึกษาดูงาน
   Download เอกสารประกอบการอบรมการพัฒนาหลักสูตรและการจัดทำหน่วยการเรียนรู้
   Downloadมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาโรงเรียนราชสถิตย์วิทยา
   Download คู่มือการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม
   Download แบบฟอร์มแผนการจัดการเรียนรู้

ข่าว / บทความ การศึกษา
หนังสือราชการ / คำสั่ง เอกสารสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

กิจกรรมรับน้อง 2559


พิธีไหว้ครู 2559


งานปัจฉิมนิเทศ 2558


ค่ายลูกเสือ-เนตรนารีโรงเรียนราชสถิตย์วิทยา


ค่ายลูกเสือ-เนตรนารีระดับชั้นประถมศึกษากลุ่มเกษไชโย


คณะครูศึกษาดูงานจ.สุรินทร์


วันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่


วันคริสมาสต์


อบจ.เกมส์ครั้งที่1


การประกวดหนังสือเล่มเล็ก งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับ ภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 65วันลอยกระทงถวายราชสดุดี ร.6ศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 58ประชุมผู้ปกครอง 2/58ฉัฏฐีภาคีเกมส์ 58ค่ายคุณธรรม 58อบรมการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น 58แห่เทียนพรรษา 58อัยการจังหวัดอบรมกฎหมาย-ยาเสพติด-เพศศึกษา 17 ก.ค. 58โครงการตรวจปัสสาวะหาสารเสพติด 15 ก.ค. 58สัปดาห์แห่งการเยี่ยมบ้าน


13 ก.ค. 58ประเมินภายในสถานศึกษา
วันสถาปนาโรงเรียน

3 ก.ค. 58ร่วมงานมหกรรมอาหารปลอดภัย

27 มิ.ย. 58กิจรรมวันต่อต้านยาเสพติด

26 มิ.ย. 58